Regulamin

1. Dane adresowe i kontaktowe

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cucudo.pl realizuje Błażej Kosiba, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Top Line Błażej Kosiba, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7773177106, REGON 302685501, ul. Kościelna 12, 64-320 Buk.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@cucudo.pl

1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym, którego ten dotyczy.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Regulamin – dokument prawny, niniejszy dokument sklepu internetowego
 4. Sklep internetowy (dalej Sklep) – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem cucudo.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać transakcji kupna produktów.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego w formie elektronicznej, określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, rodzaj i miejsce dostawy, zmierzające jednoznacznie do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Konto –nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

2. Postanowienia wprowadzające

 1. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonywać zakupu produktów opublikowanych w Sklepie poprzez złożenie zamówienia.
 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży, którą Klient zawiera w sklepie. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Umowy zawierane są w języku polskim.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na witrynie Sklepu są cenami brutto. Wszystkie produkty w sklepie są w większości indywidualnie tworzone na zamówienie. Dopuszcza się również sprzedaż produktów nowych.  Obie grupy produktów są w opakowaniach wskazanych przez Sprzedawcę lub producenta produktu.

3. Obsługa płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

4. Formy płatności

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro oraz płatności ekspresowe

4. Czas realizacji

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Przebieg procesu zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie w dowolny z poniższych sposób:
 2. poprzez Sklep dostępny pod adresem www.cucudo.pl
 3. drogą mailową na adres email sklep@cucudo.pl
 4. Zamówienia poprzez stronę internetową oraz drogą mailową można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
   • Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Dodatkowo w przypadku produktu spersonalizowanego utworzyć projekt lub podać niezbędne do jego utworzenia dane.
   • Poprzez uruchomienie linku ukrytego pod guzikiem „Dodaj do koszyka” wybrany towar w żądanej ilości umieszczany jest w wirtualnym koszyku. Klient nadal może edytować oraz sprawdzić jego zawartość czy ilość produktów aż do momentu uruchomienia linku ukrytego pod guzikiem „Przejdź do kasy”. Dopuszcza się, że Klient nie będzie widział konfiguracji produktu w koszyku, jednak zostanie ona ujęta w procesie realizacji.
   • W składanym zamówieniu Klient wskazuje adres, na jaki ma być dostarczony towar, dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności oraz podaje swoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail.
   • Klient może skorzystać z opcji zarejestrowania się w Sklepie internetowym i zapamiętania jego danych przez system, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. Jest to możliwe na dwa sposoby:
       1. W tym celu Klient powinien wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres a-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy.
       2. Składając zamówienie klient może zaznaczyć opcję „Utwórz konto”, gdzie zostanie poproszony o wskazanie adresu e-mail oraz hasła do konta
   • Zamówienie złożone jest w momencie uruchomienia linku ukrytego pod polem „Kupuję i płacę”.
   • W przypadku, gdy podane przez Klienta dane nie są kompletne albo rzetelność danych budzi wątpliwości, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub ustalenia kompletnych danych, Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówienia. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, lub gdy wątpliwości nie zostaną wyjaśnione, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.
   • Po złożeniu przez Klienta pełnego oświadczenia woli, otrzyma on potwierdzenie przez Sklep zamówienia w formie emaila, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest w drodze mailowej w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Umowa z Klientem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu niedostępności zamówionego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, zaś w przypadku uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży – Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną sumę pieniężną.

6. Do zamówionego towaru dołączany jest dowód potwierdzający dokonanie zakupu. Z wyłączeniem sytuacji, w której Klient żąda faktury – w takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie w ciągu 2 dni roboczych po skutecznym doręczeniu zamówienia (również: przesyłki) do Klienta wysyła mailowo fakturę VAT.

7. Więcej informacji klient znajdzie na podstronie “Realizacja”. Informacje zawarte na podstronie mają wyłącznie charakter informacyjny.

4. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w zamówieniu lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich lub  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Koszt dostawy towaru ponosi Klient. Koszt jest przedstawiany Klientowi w trakcie składania zamówienia. Wysokość kosztów uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy, metody płatności i wagi oraz objętości produktów wybranych w danym Zamówieniu.
 4. Dostępne są następujące formy dostawy:
  – Przesyłka kurierska – 14,99 zł brutto
  – Paczkomaty – 11,07 zł brutto

5. Ceny towarów i płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, których zasady zostaną przedstawione na stronie internetowej w sposób jasny i zrozumiały.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności w formularzu składania zamówienia.
 5. Dostępne formy płatności to : przelew bankowy tradycyjny, system PayU oraz płatność przy odbiorze towaru.

Więcej informacji klient znajdzie na podstronie “Płatności”. Informacje zawarte na podstronie mają wyłącznie charakter informacyjny.

6. Zwroty

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient dokonujący zakupu poza siedzibą Sprzedawcy może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia zamówionej rzeczy w posiadanie, a w przypadku zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres: Top Line Błażej Kosiba ul. Kościelna 12, 64-320 Buk lub na adres e-mail: sklep@cucudo.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku Prawa konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz zwracanej przez niego rzeczy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Uwzględnia się datę rzeczywistą nadania.
 7. Koszty związane z odesłaniem rzeczy leżą po stronie kupującego.
 8. W sytuacji, w której konsument odstąpił od umowy przed wydaniem mu towaru Sprzedawca ma prawo pomniejszyć zwrot o koszt dostawy, jeśli przesyłka została już nadana.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;

Przypadki, w których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy są rozpatrywane indywidualnie.

Więcej informacji klient znajdzie na podstronie “Zwroty i reklamacje”. Informacje zawarte na podstronie mają wyłącznie charakter informacyjny.

7. Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy. Koszt wysyłki pokrywa Klient.
 6. Szczegółowy proces reklamacji określają odpowiednie przepisy prawa polskiego
 7. Więcej informacji klient znajdzie na podstronie “Zwroty i reklamacje”. Informacje zawarte na podstronie mają wyłącznie charakter informacyjny.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z dokonywanymi zakupami jest Sprzedawca Błażej Kosiba, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Top Line Błażej Kosiba, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7773177106, REGON 302685501, ul. Kościelna 12, 64-320 Buk.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO. A jeżeli klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Sprzedawcę podmiotom partnerskim (np. hostingodawcy, wybranym przewoźnikom) w celach realizacji zamówienia i reklamacji.
 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres: w celach realizacji – 3 miesiące, rękojmi – 6 miesięcy, w celach marketingowych – do odwołania.
 6. Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient ma prawo do sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe (art.16)
 9. Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w przypadkach o których mowa  w art. 17.
 10. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18)
 11. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 12. Administrator ma obowiązek powiadomienia Klienta o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19).
 13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Nabywcę, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.
 14. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem zawarcia umowy sprzedaży zgodnie ze złożonym zamówieniem.

9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o tej zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego. Wszelkie zmiany postanowień umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Znajdź nas na:

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping