Regulamin rozdania Cucudo Home

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozdania na Instagramie (zwanym dalej „Rozdanie”) jest Błażej Kosiba, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Top Line Błażej Kosiba, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7773177106, REGON 302685501, ul. Kościelna 12, 64-320 Buk (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Rozdania jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Rozdania. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Rozdanie nie jest stworzone, przeprowadzone, administrowane, wspierane ani sponsorowane przez Instagram lub Facebook, przez co serwis Instagram oraz serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Rozdania. Instagram oraz Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 6. Rozdanie jest prowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Rozdania, tj. udzielaniem informacji na temat Rozdania oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 8. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie dodatkowe materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

§2 UCZESTNICY ROZDANIA

 1. Uczestnikiem Rozdania (zwanym dalej “Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
  1. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób dobrowolny przystępuje do Rozdania;
  2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznała się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  3. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;
 2. W Rozdaniu nie mogą uczestniczyć: Organizator, najbliższa rodzina Organizatora oraz pracownicy Organizatora.

§3 NAGRODA

 1. W Rozdaniu dla Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe, w sposób wskazany w §4 przewidziano następującą nagrody: 1 miejsce – Donica LED 30×48 cm, 2 miejsce – voucher o wartości 100 zł, 3 miejsce -voucher o wartości 50 zł.
 2. Nagrody zostaną dostarczone dla zwycięzców w ciągu 7 dni od ich ustalenia
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inne nagrody.

§4 WYBÓR LAUREATÓW

 1. Laureatem zostanie Uczestnik, który spełni wszystkie warunki konkursowe.
 2. Laureat zostanie wytypowany do 22 stycznia 2024 roku

§5 MIEJSCE, CZAS I ZASADY ROZDANIA

 1. Rozdanie jest dostępne w formie posta rozdaniowego na portalu społecznościowym Instagram oraz Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.instagram.com, www.facebook.com

§6 ZASADY ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. Zadaniem Uczestnika Rozdania jest:
  1. Obserwowanie profilu Organizatora na Facebooku i Instagramie
  2. Udostępnienie posta konkursowego w postaci relacji na jednym z portali
  3. Napisanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie “Czym jest dla Ciebie dom?”, oraz oznaczenie 3 znajomych

§7 WARUNKI UCZESTNICTWA W ROZDANIU I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Rozdania jest bezpłatny
 2. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w §6. Ust. 1 Regulaminu.
 3. Przyznane w Rozdaniu nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnego wyboru sposobu dostarczenia lub wysłania nagród.
 4. Nagrody zostaną wysłane drogą kurierską na adres wskazany przez Uczestnika. Koszt związany z wysyłką lub osobistym dostarczeniem nagród ponosi Organizator.

§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Rozdania.
 2. Dane osobowe Uczestników Rozdania będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Rozdania i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Rozdaniu wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Rozdaniu.
 5. Organizator Rozdania zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wyników Rozdania ze wskazaniem nagrodzonych Uczestników, jak również publicznego prezentowania nagrodzonych odpowiedzi konkursowych, zarówno na swoim Fanpage’u na Instagramie, jak również we własnych materiałach marketingowych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Rozdania, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Instagramie w czasie trwania Rozdania, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Rozdania.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2024. i obowiązuje do 22.01.2024 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Rozdania będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/.
 5. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy

Bądź na bieżąco

Zapisz się do Newslettera

Znajdź nas na:

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping